1. ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОЕКТОТ