Здружение Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) е граѓанска организација која работи на промовирање на меѓукултурното прифаќање и активно граѓанство преку процесите за градење на капацитети, образование и младинска работа. Активностите на организацијата се фокусират на многу аспекти кои се од интерес за младите луѓе како што е  давање на услуги и информации за истражување и поддршка за процесот на креирање политики и вмрежување.

ЦИД работи на создавање на различни одговорни и кооперативни заедници, каде што граѓаните активно можат да придонесат за социјален развој и интеграција. Нашата мисија е да се обезбеди одржлив развој на заедницата преку создавање на можности за ангажирање на квалитетот на граѓанскиот сектор, подобрување на можностите за учење, и активно вклучување на младите и на другите граѓани.

Нашите цели се:

 1. Промовирање и поддршка на активно граѓанство на младите преку активизам и развојот на институционалните механизми за активно учество на младите.
 2. Активна работа и придонес кон меѓукултурниот дијалог преку градење на капацитети и услуги за информирање на млади.
 3. Поактивно вклучување на младите луѓе, кои работат на промотивни активности, со цел да се промовираат работни кампови SCI, ЕВС, како и локални волонтерски можности
 4. Промовирање на мирот, солидарностста и човековите права како и културата на живеење, Организација на активности на отворено, фестивали, панел дискусии, меѓународната размена, интеркултурни состаноци и друго.

Нашата главна целна група се студенти, средношколци и неодамна дипломираните студенти. ЦИД е организација која работи со млади луѓе, како и сите заинтересирани страни кои се вклучени во меѓуетничкиот дијалог и развој на младите на локално, национално и меѓународно ниво.

За повеќе информации посетете ја страницата www.cid.mk

 

Здружение Без граници 21 век е формирана во 2005 година како непрофитна организација. Таа е регистриран во Ќустендил.

Цели:

 1. Создавање контакти и трајни односите меѓу Бугарски и странски локалните власти, здруженија, компании, културни институции, образовни институции;
 2. Промовирање и поддршка на развојот на малите и средните претпријатија во Бугарија и нивната соработка со слични организации од други земји;
 3. Поддршка за унапредување на стручното усовршување и надградување на управување со вештини на локални и регионални организации и институции;
 4. Слободна размена на идеи, знаења и вештини за развој на балканскиот регион
 5. Поддршка за истражувања и промовирање на знаење за историјата на Бугарија и на другите земји, етничка култура, фолклор, литературата, уметноста, традиции, обичаи, занаети;
 6. Подобрување на меѓугранична соработка меѓу локалните и регионалните организации и институции за цел унапредување на локалниот економски развој и туризам, зголемување на вработеноста, заштита и подобрување на животната средина, градење на нивните организациски и институционални капацитети;
 7. Обезбедување на грижа и услуги за хендикепираните лица и помогне на целокупната нивна интеграција во општеството. Тимот на организацијата е надлежен за управување и координација на проекти и во областите на маркетинг, дизајн, управување со податоци, превод и толкување.

Активностите на организацијата се: создавање на мрежи и партнерства; организирање на конференции, работилници, изложби, фестивали и саеми; подигање на свеста и промотивни кампањи; развој и имплементација на меѓуграничните и транснационални проекти со странски организации и институции кои работат во областа на туризмот, економијата, културата, уметноста, образованието, обуката, заштита на животната средина; собирање и размена на информации; дизајн, печатење и издавање на информативни и промотивни материјали и на научни трудови; превод и толкување. Здружение Без граници 21 век успешно реализирале пет меѓуугранични проекти и една транс-национална соработка финансиран од Европската унија. Сите меѓугранични проекти беа на интегриран тип.

За повеќе информации видете го веб-сајтот: www.nf-21.com

 

Events