Патувачки претприемнички караван

Основна цел на караваните е on-spot промоција на концептот на социјално претприемништво, поттикнување на популацијата од регионот, особено младите и невработени лица за отворање на социјални претпријатија, можностите за работа и потенцијални извори за финансирање и поддршка на ваквите бизниси.
Претприемачките каравани беа реализирани во следните градови:

  • Куманово, на 31.10.2017
  • Штип, на 06.11.2017
  • Крива Паланка, 08.11.2017

Куманово

Штип

Крива Паланка