Конференцијата “Шифт кон онлајн и офлајн заедница за претприемништво  ” има за цел да ги презентира резултатите од  севкупниот проект во онлајн и офлајн продукти при проектот “Шифт кон онлајн и офлајн заедница за претприемништво “, проект финансиран од Европската Унија (ИПА Програмата). Конференцијата цели да овозможи простор за дискусија на тема на Социјалното претпримништво со различините чинители на локално и меѓусекторско ниво  како предизвиците што следуваат пред нас, како и крерање на идни чекори на тема на социјално претпримништво.

11 јануари, 11:00, Занаетчиски дом Куманово

 

 

 

 

Завршна Конференција